يکشنبه, 30 تير 1398
عنوان : مناقصه عمومی پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره)
کد خبر : ۲۰۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۸:۲۳:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

بسمه تعالی
 


آگهی مناقصه عمومی

 


شهرداری تاکستان در نظر دارد به استناد بند ۷ مصوبه شماره ۹۳ شورای محترم اسلامی شهر اجرای پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره) جهت هدایت آب های سطحی شهر با برآورد اولیه به مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- مدت اجرای پروژه: ۱۲ ماه شمسی

۳- شرایط متقاضی: ارائه رتبه معتبر و مورد تاید با صلاحیت در رشته و امکانات و تجهیزات و ماشن آلات مربوط به اجرای پروژه (حداقل رتبه 5 ابنیه) و همچنین ارائه کار مشابه در سوابق اجرایی خود.

۴- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۰۵۹۴۵۸۰۰۹ بنام شهرداری تاکستان نزد بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان

۵- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ  ۹۷/۱۰/۱۸  از امور قراردادهای شهرداری تاکستان

۶- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ به دبیرخانه شهرداری

۷- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخه ۹۷/۱۱/۰۳ در دفتر شهردار تاکستان

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۸۳۵۲۳۰۷۰۱ واحد قراردادهای شهرداری تماس حاصل فرمائید.

۹- سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 


 

پایان /بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0